بررسی کیفیت اثربخشی کربوکسی تراپی برای لیپولیز موضعی

(localized lipolysis)

Georgia S. K. Lee, MBBS, MD

TLC Lifestyle Practice, Singapore, Singapore

 

 

خلاصه  :

        پس‌زمینه مطالعه: یک بررسی برای تعیین اثربخشی کربوکسی تراپی برای لیپولیز موضعی انجام شد.

روش تحقیق: بیماران که همزمان تحت درمان فیزیکی، رژیمی یا دارویی بودند از مطالعه حذف شدند. اندازه‌گیری‌های دوتایی (اولیه در مقابل دوره هشتم) بین سمت‌های درمان شده (راست) و درمان‌نشده (چپ) پهلوها (برالین – خط سینه‌بند)، بازو، شکم و ران مقایسه شد.

نتایج : ده زن با محدوده سنی 23 تا 37 سال مورد بررسی قرار گرفتند. وزن و شاخص توده بدن بدون تغییر بود. کاهش قابل توجهی (0.01>P) برای پهلوها (برالین – خط سینه بند) و کولیس شکم در اندازه گیری سونوگرافی به دست آمد. اندازه گیری میانگین (SD) در کولیس شکم و پهلوها (برالین – خط سینه بند) کاهش می یابد که به ترتیب 6.9 (5.9) و 4.3 (3.0) میلی متر بود. تغییرات میانگین (SD) در قرائت‌های سونوگرافی شکمی 6.6 (3.8)، 7.4 (3.2) بود. و 6.8 (3.5) میلی متر به ترتیب برای بالا، پایین و پهلو. اندازه گیری دور اندام برای ران (1.3 [0.8] میلی متر) قابل توجه بود اما برای اندام فوقانی خیر.

نتیجه گیری : نتایج با نتایج گزارش شده در ابتدا مطابقت دارد و نشان می دهد که کربوکسی تراپی به صورت موضعی در کاهش چربی زیر جلدی موثر است.

کلمات کلیدی: carbon dioxide, carboxytherapy, localized lipolysis

مقدمه

درمان با دی اکسید کربن (CO2) یا اثربخشی کربوکسی تراپی برای لیپولیز، تجویز CO2  از راه پوست برای اهداف درمانی است. اگرچه لیپوساکشن همچنان روش دقیق‌تر کانتورینگ بدن شناخته‌شده است. بااین‌حال، با ریسک زیاد، نقص عضو و مرگ ارتباط دارد. همچنین لیپوساکشن برای درمان نگه‌دارنده کانتورینگ بدن مناسب نیست. تکرار درمان در همان ناحیه به دلیل تشکیل بافت اسکار با ریسک بالاتر همراه است.Brandi و همکاران  شواهد بافت‌شناسی اثرات نفوذ گاز CO2 در بافت چربی زیر پوستی را ارائه کردند هدف از این مطالعه ارزیابی اثربخشی کربوکسی تراپی در قسمتهای موضعی، در مقایسه با ناحیه مشابه درمان‌نشده به‌عنوان شاهد، در افراد می‌باشد.

 

بیماران و روش ها

بیماران

برای گنجاندن در تجزیه‌وتحلیل، 10 بیمار باید رضایت می‌دادند که حداقل هشت جلسه کربوکسی تراپی در جلسات دو بار در هفته ابتدا در سمت راست انجام شود. و بعداً در سمت چپ آنها انجام شود. آنها نباید تحت محدودیت‌های غذایی خاص، عدم مصرف قرص‌های لاغری و همچنین سایر روش‌های کانتورینگ بدن باشند. موارد منع استفاده از متقاضیان شامل: التهاب وریدی (فیلبیتس)، مشکلات قلبی قابل‌توجه، تنفسی، نارسایی کلیه و کبد، فشارخون بالا و بارداری کنترل نشده  می‌باشد.

روش ها

CO2 به‌صورت زیر جلدی به نواحی آسیب‌دیده با استفاده از کربن خودکار قابل‌برنامه‌ریزی Carbomed دستگاه دی‌اکسید تراپی (کاربوسی، میلان، ایتالیا) وسوزن میکرولنس 30GA ½، 0.3 9 13 تزریق شد. عمق انفوزیون بین 10 تا 13 میلی‌متر است. دستگاه سرعت جریان و فشار انفوزیون را تنظیم می‌کند و کالیبره شده برای اندازه‌گیری دوز در سی سی می‌باشد. سرعت اجرا تزریق به 100 سی سی در دقیقه استاندارد شد.

مقاله تاثیر کربوکسی تراپی

 

شکل 1 محل قرارگیری برای اندازه گیری کولیس برالین.

مقاله تاثیر کربوکسی تراپی

شکل 2 محل قرارگیری برای اندازه گیری سونوگرافی شکم و پهلو.

و مقدار کل CO2 تزریق‌شده 50-75 سی سی بازوی راست، 20-30 سی سی برای برالین راست،150-250 سی سی سمت راست شکم،150-250 سی سی برای پهلوی راست، و 200-300 سی سی برای ران راست بود. برای استاندارد کردن اندازه‌گیری و عکاسی برای هر ارزیابی لباس‌زیر یکسان پوشیده شد سمت چپ طرف مقابل از همان ناحیه تحت درمان قرار گرفت نگرفت و به‌عنوان کنترل استفاده شد. که البته متعاقباً این مناطق نیز درمان شدند. درمان به‌طور مداوم توسط پرسنل پزشکی واجد شرایط نظارت می‌شد.

اندازه گیری ها

وزن، اندازه‌گیری کولیس برای برالین، شکم، اندازه‌گیری سونوگرافی چربی زیر جلدی لایه، و اندازه‌گیری دور شکم و ران در ابتدا و به دنبال هر جلسه درمانی و همچنین 1 هفته پس از درمان هشتم ثبت شد. اندازه‌گیری برای سمت درمان شده و درمان‌نشده در ناحیه‌های متقارن به‌درستی ثبت شد. اندازه‌گیری کولیس از برالین گرفته شد (شکل 1). برای شکم، اندازه‌گیری کولیس نیز از نقطه وسط خط رسم شده بین ناف و ستون فقرات ایلیاک فوقانی قدامی گرفته شد.

برای تمام اندازه‌گیری کولیس، قبل از هر درمان میانگین 3 گزارش و گزارش 1 هفته بعد اندازه‌گیری و ثبت شد. اولتراسوند با استفاده ازدستگاه سونوگرافی مدل  (Medison Co., Ltd., Seoul, Korea  Sonoace X1 (Samsung ضخامت چربی زیر جلدی روی شکم در نقطه میانی از خط ناف و قدامی فوقانی ستون فقرات ایلیاک و همچنین موقعیت ناحیه متقارن آن و  ربع فوقانی برای همه بیمارانی که تحت درمان شکم قرار می‌گیرند اندازه گرفته شد. (شکل 2a,b).  برای بازو و ران، حداکثر محیط برای هر دو سمت راست و چپ طرفین ثبت شد. سطح دور بازو از قسمت آکرومیون اندازه‌گیری و ثبت شد، و اندازه‌گیری بعدی از همان سطح برای هر بیمار اندازه گرفته شد (شکل 3a). به‌طور مشابه، سطحی که دور ران اندازه‌گیری شد به‌عنوان فاصله از ستون فقرات ایلیاک فوقانی قدامی ثبت می‌شود، و اندازه‌گیری بعدی از همان سطح برای هر بیمار انجام شد (شکل 3b). همه اندازه‌گیری‌ها به همین روش برای طرف‌های درمان شده (راست) و درمان‌نشده (چپ) برای همه ناحیه‌های موردبررسی ثبت شد.

مقاله تاثیر کربوکسی تراپی

شکل 3 نشانه برای اندازه گیری محیط بازو و ران.

قبل و بعد از مطالعه شامل: کربوکستراپی (درمان با دی اکسید کربن)

فرم بازخورد بیمار

شما در یک مطالعه قبل و بعد شرکت می کنید که در آن نتایج و خروجی درمان شما نظارت و ثبت خواهد بود تا در آینده بتوان آنها را بیشتر مورد ارزیابی و بررسی کرد. این خیلی مهم می باشد که سوالات این فرم بازخورد را بخوانید و تا حد ممکن پاسخ دقیقی ارائه دهید.

Carboxytherapy

شماره جلسه: ________________ تاریخ: _________________

1.آیا در حین انجام درمان کربوکسی تراپی درد یا ناراحتی احساس کردید؟ بله         خیر       . اگر نه، لطفاً به سؤال 4 بروید.

2.اگر بله، در مقیاس 1 تا 5، لطفاً درجه درد و/یا ناراحتی خود را در طول درمان تجربه کردید درجه بندی کنید.

 1. اگر در طول درمان، به غیر از درد، احساس ناراحتی هم داشتید، لطفاًتا جایی که می توانید احساس ناراحتی را توصیف کنید:

پاسخ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. پس از اتمام درمان کربوکسی تراپی، آیا احساس درد یا ناراحتی در محل از بدن که در آن درمان انجام شده است کردید؟ بله خیر

اگر نه، لطفاً به سؤال 7 بروید.

 1. اگر بله، در مقیاس 1 تا 5، لطفاً درجه درد و/یا ناراحتی خود را در طول درمان تجربه کردید درجه بندی کنید

6.اگر بعد از درمان، به غیر از درد، احساس ناراحتی هم داشتید، لطفاً تا جایی که می توانید احساس ناراحتی را توصیف کنید:

پاسخ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. آیا قرمزی پوست یا مشکلات دیگری را در محل درمان تجربه کردید؟ بله خیر         اگر نه، لطفاً به سؤال 9 ادامه دهید.

 

 

 1. 8. اگر قرمزی پوست یا هر مشکل دیگری در محل درمان داشتید لطفا بیان کنید که چه مدت از زمانی که برای اولین بار چنین مشکلاتی را ایجاد کردید، این وضعیت ادامه داشته است.

علائم : _________________ مدت : __________________

علائم : _________________ مدت : __________________

 1. آیا احساس کردید که تجربه درمان به طور کلی راحت و قابل تحمل است؟ بله خیر
 2. آیا می توانید تفاوتی را در محل درمان بعد از درمانی که انجام داده اید درک کنید؟ بله خیر  مطمئن نیستم

اگر بله، لطفا توضیح دهید که چه تفاوتی متوجه شده اید: ……………………………………………………………………….

 1. آیا نگرانی دیگری در مورد تجربه درمانی خود دارید که بخواهید مطرح کنید؟؟ بله خیر

بله، توضیح: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. آیا می خواهید اکنون درمان را متوقف کنید؟ بله خیر
[اگر پاسخ شما بله است، کلینیک ترتیبی می دهد که شما با دکتر لی صحبت کنید]

 

نام بیمار:______________________ شماره NRIC:_________________

____________________________________________

تاریخ                                                                                  امضای بیمار

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 4 فرم های نظرسنجی پس از CO2 برای بیماران پس از تکمیل جلسات 10، 30، 60 و 100.

تحلیل و بررسی اثربخشی کربوکسی تراپی برای لیپولیز

اندازه گیری در ابتدا و 1 هفته پس از جلسات هشتم درمانی و اثربخشی کربوکسی تراپی برای لیپولیز آن با استفاده از دی اکسید کربن مقایسه شد. آزمون Student’s t-test و معناداری 01/0 > P تنظیم شد. اندازه گیری دوتایی در سمت درمان نشده (چپ) برای مقایسه انجام شد به بیماران نیز یک فرم بررسی کیفی برای تکمیل داده شد (شکل 4).

نتایج

ده زن، محدوده سنی: 23 تا 37 سال، تحت درمان بازو، برالین، شکم، پهلو و ران روی سمت راست قرار گرفتند(جدول 1). به دنبال دوره کربوکسی تراپی نتایج قابل توجهی برای برالین به دست آمد (شکل 5). و اندازه گیری کولیس شکم (شکل 6) و سونوگرافی (نقطه وسط خط از ناف رسم شده است و ستون فقرات ایلیاک فوقانی قدامی و ناحیه متقارن موقعیت ربع بالایی برای همه بیماران تحت درمان ناحیه شکم – شکل 2a,b). نتایج (P <0.01) در مقایسه با سمت چپ درمان نشده قابل توجه بود (جدول 1) (شکل 7). اندازه گیری دور اندام برای ران (شکل 8) معنی دار بود اما نه برای بازو. شکل 9 شواهد سونوگرافی معمولی از کاهش ضخامت ساب اپیدرم پس از هشت جلسه کربوکسی تراپی را نشان می دهد بازخورد کیفی بیماران پس از آن ثبت شد تکمیل هشت جلسه (جدول 2).

مقاله تاثیر کربوکسی تراپی

شکل 5 برالین قبل و بعد از هشتمین درمان CO2 (همان لباس زیر پوشیده شده و قلاب سینه بند برای عکس های استاندارد شده).

مقاله تاثیر کربوکسی تراپی

 

شکل 6 شکم قبل و بعد از هشتمین درمان CO2 (همان لباس زیر پوشیده شده و قلاب سینه بند برای عکس های استاندارد).

مقاله تاثیر کربوکسی تراپی

 

شکل 7 قبل از درمان CO2: سمت راست. درمان نشده: جناح چپ.

عوارض

موارد جزئی شامل درد در محل تزریق می شود، کرپیتوس و دردهای جزئی که بیشتر بیش از 30 دقیقه دوام نیاوردند. مقداری کبودی در محل ورود سوزن مشاهده شد که طی 7 تا 10 روز برطرف شد. عوارض جانبی دیگری مشاهده نشد.

بحث

کاهش قابل توجهی در ناحیه های تحت درمان در 10 زن وجود داشت.که این در ناحیه های درمان نشده منعکس نشد . این مقایسه با توجه به ناحیه مشابه به عنوان کنترل برای هر ناحیه معتبر است. کاهش وزن هدف اصلی کربوکسی تراپی نیست، و با هدف درمان چاقی های موضعی است و بهبود بافت پوست انجام می شود.

عوارض کربوکسی تراپی برای لیپولیز

گزارش های کمی از عوارض جدی از کربوکسی تراپی گزارش شده است. این در حالیست که CO2 به طور گسترده در پزشکی به عنوان پایه اصلی در جراحی کم تهاجمی استفاده می شود طی مراحل لاپاراسکوپی، CO2 به طور معمول در داخل حفره های بدن برای تامین یک نمای عالی و دسترسی برای لیست کردن  مسیر جراحی در حال انجام استفاده می شود. هایپرکاپنی، که اتفاقاً در طول کربوکسی تراپی رخ نمی دهد، بسیار خوب تحمل می شود. تورم موضعی به دلیل CO2 در این تنظیم ظرف 30 دقیقه برطرف می شود. این مدت مشابه آنچه که توسط Ozan Balik و همکاران گزارش شده است که تورم موضعی را تا 48 ساعت هنگامی که در یک آزمایش با موش های ویستار  از هوا استفاده شده بود گزارش کردند یک مورد آمفیزم زیر جلدی گزارش شده است اما مدیریت روش درمان: به ویژه، سرعت جریان و حجم گاز تزریق شده مشخص نبود. تجهیزات مورد استفاده در این تحقیق ساخت ایتالیا می باشدCE (جامعه اروپایی) و برای استفاده پزشکی تایید شده است

مقاله تاثیر کربوکسی تراپی

شکل 8 ظاهر ران پس از درمان CO2 (قبل از: چپ و راست پس از هشتمین جلسه درمان CO2).

مقاله تاثیر کربوکسی تراپی

شکل 9 اسکن اولتراسوند بافت زیر جلدی (قبل از: چپ در 33.8 میلی متر و بعد در 21.2 میلی متر.).

مکانیسم عمل اثربخشی کربوکسی تراپی برای لیپولیز

اصول فیزیولوژیکی صحیحی وجود دارد که ممکن است زمینه ساز مکانیسم های عمل CO2 در تاثیر بر روی پوست و لایه های زیرین پوست و اثربخشی کربوکسی تراپی برای لیپولیز باشد در یک مطالعه بافت شناسی، براندی و همکاران شکستگی چربی بافت با آزادسازی تری گلیسیرید در فضاهای بین سلولی و سلول های چربی که خطوط شکستگی نازکی را در غشای پلاسمایی خود نشان می دهند را گزارش کردند این خطوط فضاهای همبند که در آن ساختارهای عروقی اصلی واقع شده اند شامل نمی شود درم ظاهر ضخیم تری داشت نسبت به قبل از درمان، با فیبرهای کلاژن پراکنده تر توزیع شده است همان نویسندگان تغییرات میکروسیرکولاتوری پس از درمان CO2 همانطور که با افزایش پرفیوژن که توسط لیزر داپلر و افزایش کشش اکسیژن از طریق پوست اندازه گیری شد به  همان شکل را گزارش کردند. از اثر بور بر روی منحنی تفکیک اکسیژن. انتظار این می رود فریرا و همکاران، در یک مطالعه مداخله ای، مقطعی، به بررسی تزریق CO2 در درم موش صحرایی ویستار کردند.

موش های تحت درمان کلاژن شدید در نمونه های پوست آنها در مقایسه با ناحیه های کنترل شده، که تزریق سالین داشتند نشان دادند  این یافته ها، یافته های بالینی بهبود بافت پوست پس از درمان با CO2. تایید می کند در مطالعه دیگری در موش ها، ویستارOzan Balik و همکاران  نیز از نظر آماری کاهش قابل توجهی در قطر سلول های چربی در طول هر دو فاز اولیه و اواخر از افراد تزریق شده با CO2 در مقایسه با تزریق با هوا نشان دادند .

عمل بالینی

اثربخشی کربوکسی تراپی برای لیپولیز یک روش درمانی شناخته شده بهبود شرایط مختلف اعم از موضعی چاقی، بهبود زخم، و همچنین سلولیت است افراد در این نظرسنجی تفاوت های پس از درمان به ویژه برای برالین درمان شده، شکم، و ران ها را تشخیص دادند، این مناطق مربوط به مناطقی است که در آن لباس ممکن است مناسب تر باشد و از این رو تفاوت با موضوعات قابل توجه باشد واضح است که بیمارانی که برنامه های سلامتی ثبت نام می کنند مشاوره کامل دریافت می کنند در عمل، بیماران تحت غربالگری بهداشتی اولیه و اکثر آنها تحت رژیم درمانی، سبک زندگی، ورزش درمانی همزمان قرار می گیرند، و همچنین نظرسنجی های بازخورد پس از تکمیل 10th جلسات 30، 60 و 100 (شکل 4). به عنوان بخشی از یک رویکرد کل نگر، دی اکسید کربن و درمان دارویی ممکن است اضافه شود.  ممیزی درمان دی اکسید کربن باید اکثر بیمارانی را که در برنامه کل نگر ثبت نام می کنند حذف کنند. مشکل در محدود کردن تک درمانی در عمل بالینی احتمالاً توضیح می دهد که چرا تعداد کمی مطالعات منتشر شده در مورد این درمان محبوب. وجود دارد متقابلا، به احتمال زیاد این نظرسنجی ممکن است نتایج روشهای فیزیکی، دارویی یا رژیم غذایی مستثنی هستند را دست کم بگیرد

نتیجه

نتایج با نتایج گزارش شده قبلی در همان محیط مطابقت دارد و دستورالعمل ها کربوکسی تراپی در درمان را ایمن و موثر است تشخیص داد اثر موضعی بر روی چربی ها در یک محیط مقایسه ای کمی شده سودمندی بالینی CO2 درمانی در درمان پوست و به عنوان مکمل لیپوساکشن. و توضیح می دهد

قدردانی

ما از کارکنان کلینیک برای کمک آنها در این مطالعه سپاسگزاریم داده.

منابع

 1. Khanna A, Filobbos G. Avoiding unfavourable outcomes in liposuction. Indian J Plast Surg 2013; 46: 393–400.
 2. Brandi C, D’Aniello C, Grimaldi L et al. Carbon dioxide therapy in the treatment of localized adiposities: clinical study and histopathological correlations. Aesthetic Plast Surg 2001; 25: 170–4.
 3. Paolo F, Nefer F, Paola P et al. Periorbital area rejuvenation using carbon dioxide therapy. J Cosmet Dermatol 2012; 11: 223–8.
 4. Ochiai R, Takeda J, Noguchi J et al. Subcutaneous carbon dioxide insufflation does not cause hypercarbia during endoscopic thyroidectomy. Anesth Analg 2000; 90: 760–2.
 5. Balik O, Yilmaz M, Bagriyanik A. Does carbon dioxide therapy reall diminish localized adiposities? Experimental study with rats. Aesthetic Plast Surg 2011; 35: 470–4.
 6. Calonge WM, Lesbros-Pantoflickova D, Hodina M et al. Massive subcutaneous emphysema after carbon dioxide mesotherapy. Aesthetic Plast Surg 2013; 37: 194–7.
 7. Ferreira JCT, Haddad A, Tavares SAN. Increase in collagen turnover induced by intradermal injection of carbon dioxide in rats. J Drugs Dermatol 2008; 7: 25–30.
 8. Amuso D. Combined benefits. The use of carbon dioxide and oxygen in aesthetics. 2014. Available at: www.aestheticsjournal.com/features . Accessed November 1,2014
 9. Campos V, Bloch L, Cordeiro T. Carboxytherapy for gynoid lipodystrophy treatment: the Brazilian experience. J Am Acad Dermatol 2007; 56: AB196.
 10. Koutna N. Carboxytherapy – a new non-invasive method in aesthetic medicine. Cas Lek Cesk 2006; 145: 841–3.
 11. Sinozic T, Kovacevic J. Carboxytherapy – supportive therapy in chronic wound treatment. Acta Med Croatica 2013; 67 (Suppl 1): 137–41.
 12. Lee SK. Carbon dioxide therapy in the treatment of cellulite: an audit of clinical practice. Aesthetic Plast Surg 2010; 34: 239–43.
 13. Brandi C, D’Aniello C, Grimaldi L et al. Carbon dioxide therapy: effects on skin irregularity and its use as a complement to liposuction. Aesthetic Plast Surg 2004; 28: 222–5.

ترجمه : مهندس نبی زاده

جهت مشاوره با کارشناس فروش دسنگاه کربوکسی تراپی :

مهندس دارابنیا :5859-523-0914

مهندس تیمورزاده : 368-58-48-0912

ترجمه تخصصی از سایت :

www.med118.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
مشاوره